Báo cáo tài chính - Kế toán

Báo cáo tài chính - Kế toán
Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

(Password to modify: hslaw.vn)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ theo phương pháp trực tiếp mẫu số: B03a-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Trực tiếp) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu số: B03b-DN , Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu số: B02b-DN, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2005 của Bộ trưởng BTC >> Download
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ mẫu số: B02a-DN, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2005 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Dạng đầy đủ) Bảng cân đối kế toán giữa niên độ mẫu số: B01b-DN, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Dạng đầy đủ)Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng đầy đủ. >> Download
Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của BTC >> Download
Thuyết minh báo cáo tài chínhThuyết minh báo cáo tài chính... >> Download
Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toánMẫu báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán TEST... >> Download
Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu 1 Mẫu báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu 1 ... >> Download
Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu 2 Mẫu báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu 2 ... >> Download
Bảng cân đối tài khoản 1Mẫu bảng cân đối tài khoản 1 ... >> Download
Bảng cân đối tài khoản 2 Mẫu bảng cân đối tài khoản 2 ... >> Download
Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi Quý Bảo hiểm xã hội Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình thu chi Quý Bảo hiểm xã hội ... >> Download
Báo cáo tổng hợp công nợ

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ ...

>> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow