Tài sản cố định của Doanh nghiệp

Tài sản cố định của Doanh nghiệp
Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm  hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh (nếu chu kỳ kinh doanh lớn hơn hoặc bằng 1 năm)
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Biên bản kiểm kê tài sản cố định Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Biên bản giao nhận tài sản cố định Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Biên bản đánh giá lại tài sản cố định Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Biên bản thanh lý tài sản cố định Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Danh mục tài sản cố định tại nơi sử dụngMẫu danh mục tài sản cố định tại nơi sử dụng... >> Download
Danh mục vật tưDanh mục vật tư.... >> Download
Danh mục kho vật tư  Mẫu danh mục kho vật tư ... >> Download
Danh mục tài sản cố định  Mẫu danh mục tài sản cố định ... >> Download
Danh mục công cụ, dụng cụ Mẫu danh mục công cụ, dụng cụ ... >> Download
Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ Mẫu quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ ... >> Download
Báo cáo xuất bán vật tư, hàng hóa dự trữ Mẫu báo cáo xuất bán vật tư, hàng hóa dự trữ ... >> Download
Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ ... >> Download
Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định 2 Mẫu báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định 2 ... >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow