Đăng ký khai sinh, khai tử

Đăng ký khai sinh, khai tử
Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử được thực hiện theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Sổ đăng ký khai tử Sổ đăng ký khai tửSổ đăng ký khai tử được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Sổ đăng ký khai sinh. Sổ đăng ký khai sinh.Sổ đăng ký khai sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính) Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính)Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Tờ khai đăng ký lại khai sinh Tờ khai đăng ký lại khai sinhTờ khai đăng ký lại khai sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản sao) Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản sao)Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục khai tử (bản sao) Trích lục khai tử (bản sao)Trích lục khai tử (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục khai tử (bản chính) Trích lục khai tử (bản chính)Trích lục khai tử (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Phôi Giấy khai sinh Phôi Giấy khai sinhPhôi Giấy khai sinh ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục khai sinh Trích lục khai sinhTrích lục khai sinh ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Tờ khai ghi chú việc khai tử Tờ khai ghi chú việc khai tửTờ khai ghi chú việc khai tử ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Tờ khai ghi chú khai sinh Tờ khai ghi chú khai sinhTờ khai ghi chú khai sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Tờ khai đăng ký khai sinh (Dùng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) Tờ khai đăng ký khai sinh (Dùng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)Tờ khai đăng ký khai sinh (Dùng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài), áp dụng cho cả trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn - Mẫu TP/HT-2012/TKKS.2 >> Download
Tờ khai đăng ký khai tử Tờ khai đăng ký khai tửMẫu Tờ khai đăng ký khai tử được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch. >> Download
Tờ khai đăng ký lại việc tử Tờ khai đăng ký lại việc tửMẫu Tờ khai đăng ký lại khai tử được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Đơn đăng ký khai sinh quá hạn Đơn đăng ký khai sinh quá hạnMẫu Đơn đăng ký khai sinh quá hạn  - Mẫu TP/HT-1999-A.3. >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow