Một số văn bản khác

Một số văn bản khác
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết việc của dân và doanh nghiệp ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT Thông tư 06/2016/TT-BGDĐTThông tư 06/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài... >> Download
Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐTThông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học. >> Download
Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT
Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách Cố Định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.
>> Download
Nghị định số 97/2015/NĐ-CP Nghị định số 97/2015/NĐ-CPNghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. >> Download
Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể... >> Download
Thông tư số 08/2011/TT-BNV Thông tư số 08/2011/TT-BNVThông tư số 08/2011/TT-BNV Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức. >> Download
Luật Viên chức của Quốc hội số 58/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010Luật Viên chức của Quốc hội số 58/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010 căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ...
>> Download
Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008Luật cán bộ, công chức của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 ... >> Download
Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTS-BCA ban hành ngày 07/02/2007Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTS-BCA ban hành ngày 07/02/2007 hướng dẫn việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ của Thanh tra Thủy sản ... >> Download
Quyết định số 31/2006/QĐ_BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 14/9/2006Quyết định số 31/2006/QĐ_BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 14/9/2006 quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng ... >> Download
Quyết định số 33/2006/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 5/10/2006Quyết định số 33/2006/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 5/10/2006 quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư ... >> Download
Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 14/9/2006Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 14/9/2006 quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch ... >> Download
Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 14/9/2006Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 14/9/2006 quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ , tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ... >> Download
Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành ngày 26/02/2007Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành ngày 26/02/2007 về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức lam việc trong bộ máy chính quyền địa phương ... >> Download
Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ban hành ngày 21/4/2006Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ban hành ngày 21/4/2006 về việc ban hành quy chế " Mặt trận tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư " ... >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow