Văn bản pháp luật về tuyền dụng, quản lý, đào tạo, sử dụng, đánh giá, xếp loại, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

Văn bản pháp luật về tuyền dụng, quản lý, đào tạo, sử dụng, đánh giá, xếp loại, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về tuyển dụng, quản lý, đào tạo, sử dụng, đánh giá, xếp loại, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Nghị định số 106/2015/NĐ-CP Nghị định số 106/2015/NĐ-CPNghị định số 106/2015/NĐ-CP Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. >> Download
Nghị định số 110/2015/NĐ-CP Nghị định số 110/2015/NĐ-CPNghị định số 110/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 21/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý biên chế công chức. >> Download
Thông tư 04/2015/TT-BNV Thông tư 04/2015/TT-BNVThông tư 04/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. >> Download
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP Nghị định số 56/2015/NĐ-CPNghị định số 56/2015/NĐ-CP ban hành ngày 9 tháng 6 năm 2015 quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức >> Download
Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQPThông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. >> Download
Nghị định số 06/2010/NĐ-CP Nghị định số 06/2010/NĐ-CPNghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 25 tháng 01 năm 2010 quy định những người là công chức. >> Download
Nghị định số 18/2010/NĐ-CP Nghị định số 18/2010/NĐ-CPNghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 05 tháng 03 năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức. >> Download
Nghị định số 112/2011/NĐ-CP Nghị định số 112/2011/NĐ-CPNghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2011 về công chức xã. phường, thị trấn. >> Download
Nghị định số 93/2010/NĐ-CP Nghị định số 93/2010/NĐ-CPNghị định số 93/2010/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. >> Download
Nghị định số 36/2013/NĐ-CP Nghị định số 36/2013/NĐ-CPNghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. >> Download
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP Nghị định số 24/2010/NĐ-CPNghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. >> Download
Nghị định số 21/2010/NĐ-CP Nghị định số 21/2010/NĐ-CPNghị định số 21/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 08 tháng 03 năm 2010 về quản lý biên chế công chức. >> Download
Thông tư số 17/2010/TT-BTP Thông tư số 17/2010/TT-BTPThông tư số 17/2010/TT-BTP của Bộ tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự. >> Download
Thông tư số 10/2012/TT-BTP Thông tư số 10/2012/TT-BTPThông tư số 10/2012/TT-BTP của Bộ tư pháp quy định về việc tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp. >> Download
Thông tư số 13/2010/TT-BNV Thông tư số 13/2010/TT-BNVThông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow